makroekonomiczne-uwarunkowania-koniunktury-na-polskim-rynku-akcji-w-swietle-doswiadczen-miedzynarodowychMakroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2006

 

 

 

 

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Dębskiego:

„W wyniku przeprowadzonych badań Autor doszedł do podstawowego wniosku mówiącego, iż polski rynek akcji może być dla inwestorów sprawnym barometrem aktywności gospodarczej. Autor wykazał, także związki pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego a zmiennymi reprezentującymi politykę monetarną oraz powiązania pomiędzy koniunkturą na polskim rynku akcji a koniunkturą na innych segmentach polskiego i zagranicznego rynku finansowego”.

 

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Karwowskiego:

„Praca stanowi znaczny wkład Autora do dziedziny finansów, a w szczególności funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Praca zawiera oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego, a Autor wykazał się wiedzą teoretyczną w dziedzinie finansów oraz umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej”.

 

Z recenzji prof. dr hab. Wacława Wilczyńskiego:

„Rozprawa dra Eryka Łona dobrze świadczy zarówno o szerokości horyzontów naukowych habilitanta, jak i o jego warsztacie analitycznym. Życzyłbym sobie, by wszystkie rozprawy habilitacyjne cechowały się poziomem intelektualnym zaprezentowanym przez dra Eryka Łona.

 

 

warto-miec-polska-walute-lon-erykRaport dla NBP:
„Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”, 2007
http://analizy-rynkowe.pl/raport/

 

 

 

 

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Kaźmierczaka:

Praca dra Eryka Łona jest dziełem w pełni dojrzałym. Autor w sposób wszechstronny i obiektywny analizuje korzyści i koszty integracji walutowej z punktu widzenia teorii optymalnego obszaru walutowego. Jako jeden z pierwszych w naszym kraju dr Eryk Łon zwrócił uwagę na znaczenie dojrzałego rynku finansowego jako warunku sukcesu integracyjnego. Jego badania odnośnie porównania korzyści i kosztów unifikacji walutowej są precyzyjne, wnikliwe i obiektywne. Dlatego wniosek końcowy o celowości rezygnacji z euro ma walor w pełni naukowy.

 

powiazania-amerykanskiej-polityki-budzetowej-i-pienieznej-z-sytuacja-na-dojrzalych-i-wschodzacych-rynkach-akcjiPowiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji,
Wyd. SIN, Sopot 2011

http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4135

 

Z recenzji prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego:

W swej pracy Autor bada wpływ gospodarki amerykańskiej i jej rynku finansowego (w tym akcji) na kraje rozwinięte i wschodzące. Problem polega na dokładnym określeniu tego wpływu i próby pomiaru za pomocą konkretnych wskaźników oraz ustalenia towarzyszących zmiennych makroekonomicznych w czasie. Nikt, w każdym razie w literaturze polskiej, nie pokazał, jak głębokie są to związki (stopień korelacji) i to w długim okresie (niekiedy od 1970 r.). Z tego względu pracę dra Eryka Łona można uznać za pionierską na rynku polskim.

 

Patriotyzm gospodarczy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2018

Eryk Łon – Patriotyzm gospodarczy

Z recenzji prof. UJ dr hab. inż. Wiktora Adamusa:

„Książka wnosi  nowe wartości do wiedzy w obszarze patriotyzmu gospodarczego. Łączy wysokie walory pracy naukowej, badawczą rzetelność, emocjonalny dystans do przedstawianych problemów, jest w najwyższym stopniu  świadectwem przemyślanej, przepracowanej i sprawdzonej w procesie naukowym refleksji na temat czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy. Z punktu widzenia merytorycznego pracę oceniam bardzo wysoko. Recenzowana praca jest potrzebna, ciekawa i niesie nowe wartości. Książka ma charakter unikatowy i pionierski.

W literaturze brakuje prac poświęconych badaniom patriotyzmu gospodarczego wspierających w sposób ciągły rozwój Polski. Jest pierwszą pracą w Polsce, analizującą głębokie przeobrażenia czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy w kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym. Pan Profesor Eryk Łon odpowiedział na najbardziej fundamentalne pytania w krzewieniu patriotyzmu gospodarczego w Polsce. Autor nie ogranicza się do pokazania omawianych problemów, lecz za każdym razem dokonuje własnych syntez, znakomicie wykorzystując w tym celu punkt widzenia nabyty w czasie pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Radzie Polityki Pieniężnej.

Składam na ręce Pana Profesora Eryka Łona, prawdziwego polskiego patrioty, podziękowania za olbrzymie zaangażowanie na rzecz budowania silnej i niepodzielnej naszej ojczyzny – Polski. Wiedza odnosząca się do patriotyzmu gospodarczego, zawarta w tej książce jest nieprzemijająca, może służyć kolejnym pokoleniom. Chylę czoła przed Profesorem Erykiem Łonem. Doczekaliśmy się książki, na którą długo oczekiwano”.