Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2021

Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku

Z recenzji prof. Jerzego Olszewskiego:

Praca profesora Eryka Łona stanowi bardzo ważny wkład do nauki, gdyż porusza istotny problem działalności banków centralnych we współczesnym świecie. Jest to bardzo istotne, gdyż znaczenie instytucji monetarnych w gospodarce poszczególnych krajów w ostatnich kilku latach stopniowo rośnie. Banki centralne stają się coraz bardziej potężnymi instytucjami i prof. Eryk Łon bardzo trafnie to dostrzega i charakteryzuje.

Jednocześnie w sposób odważny i zdecydowany przedstawia swoje poglądy na temat pożądanego charakteru polskiej polityki pieniężnej. Jest bardzo cenne, iż prof. Eryk Łon wyraża przekonanie, iż Narodowy Bank Polski realizując cel inflacyjny powinien starać się to czynić w taki sposób, aby było to jak najbardziej korzystne dla realnej sfery gospodarki.

Bardzo ważne jest to, iż Autor kładzie nacisk na to, że polski bank centralny powinien tak prowadzić politykę pieniężną, aby nie tylko sprzyjało to szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, lecz także aby wpływało to korzystnie na sytuację polskich pracowników. To wszystko razem każe upatrywać w profesorze Eryku Łonie wybitnego przedstawiciela społecznej szkoły polskiej ekonomii, czyli tego jej odłamu, który uwzględnia to, że gospodarka polska powinna być w pełni tego słowa znaczeniu społeczną gospodarką rynkową. Jednocześnie prof. Eryk Łon dostrzega to, iż we współczesnej gospodarce ważną rolę odgrywają rynki finansowe. Jako naukowiec, a w przeszłości także inwestor na rynkach finansowych, w tym na rynkach akcji i rynku kontraktów terminowych doskonale poznał mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, i to pozwala mu kompetentnie stworzyć podstawy wykorzystania ich w optymalnym modelu prowadzenia polskiej polityki pieniężnej.

Należy wyrazić podziękowanie prof. Erykowi Łonowi za trud włożony w oryginalne przygotowanie niniejszej książki i zdecydowanie warto polecić ją czytelnikom, którzy będą z lektury tej książki mogli wynieść szereg pożytecznych wniosków.

Prof. Eryk Łon po raz kolejny dowiódł swojego patriotyzmu gospodarczego, co wyraża się także w konsekwentnej obronie złotego oraz prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

Patriotyzm gospodarczy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2018

Eryk Łon – Patriotyzm gospodarczy

Z recenzji prof. UJ dr hab. inż. Wiktora Adamusa:

„Książka wnosi  nowe wartości do wiedzy w obszarze patriotyzmu gospodarczego. Łączy wysokie walory pracy naukowej, badawczą rzetelność, emocjonalny dystans do przedstawianych problemów, jest w najwyższym stopniu  świadectwem przemyślanej, przepracowanej i sprawdzonej w procesie naukowym refleksji na temat czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy. Z punktu widzenia merytorycznego pracę oceniam bardzo wysoko. Recenzowana praca jest potrzebna, ciekawa i niesie nowe wartości. Książka ma charakter unikatowy i pionierski.

W literaturze brakuje prac poświęconych badaniom patriotyzmu gospodarczego wspierających w sposób ciągły rozwój Polski. Jest pierwszą pracą w Polsce, analizującą głębokie przeobrażenia czynników warunkujących patriotyzm gospodarczy w kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym. Pan Profesor Eryk Łon odpowiedział na najbardziej fundamentalne pytania w krzewieniu patriotyzmu gospodarczego w Polsce. Autor nie ogranicza się do pokazania omawianych problemów, lecz za każdym razem dokonuje własnych syntez, znakomicie wykorzystując w tym celu punkt widzenia nabyty w czasie pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Radzie Polityki Pieniężnej.

Składam na ręce Pana Profesora Eryka Łona, prawdziwego polskiego patrioty, podziękowania za olbrzymie zaangażowanie na rzecz budowania silnej i niepodzielnej naszej ojczyzny – Polski. Wiedza odnosząca się do patriotyzmu gospodarczego, zawarta w tej książce jest nieprzemijająca, może służyć kolejnym pokoleniom. Chylę czoła przed Profesorem Erykiem Łonem. Doczekaliśmy się książki, na którą długo oczekiwano”.

powiazania-amerykanskiej-polityki-budzetowej-i-pienieznej-z-sytuacja-na-dojrzalych-i-wschodzacych-rynkach-akcji

Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji,
Wyd. SIN, Sopot 2011

http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4135

 

Z recenzji prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego:

W swej pracy Autor bada wpływ gospodarki amerykańskiej i jej rynku finansowego (w tym akcji) na kraje rozwinięte i wschodzące. Problem polega na dokładnym określeniu tego wpływu i próby pomiaru za pomocą konkretnych wskaźników oraz ustalenia towarzyszących zmiennych makroekonomicznych w czasie. Nikt, w każdym razie w literaturze polskiej, nie pokazał, jak głębokie są to związki (stopień korelacji) i to w długim okresie (niekiedy od 1970 r.). Z tego względu pracę dra Eryka Łona można uznać za pionierską na rynku polskim.

warto-miec-polska-walute-lon-erykRaport dla NBP:
„Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”, 2007
http://analizy-rynkowe.pl/raport/

 

 

 

 

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Kaźmierczaka:

Praca dra Eryka Łona jest dziełem w pełni dojrzałym. Autor w sposób wszechstronny i obiektywny analizuje korzyści i koszty integracji walutowej z punktu widzenia teorii optymalnego obszaru walutowego. Jako jeden z pierwszych w naszym kraju dr Eryk Łon zwrócił uwagę na znaczenie dojrzałego rynku finansowego jako warunku sukcesu integracyjnego. Jego badania odnośnie porównania korzyści i kosztów unifikacji walutowej są precyzyjne, wnikliwe i obiektywne. Dlatego wniosek końcowy o celowości rezygnacji z euro ma walor w pełni naukowy.

makroekonomiczne-uwarunkowania-koniunktury-na-polskim-rynku-akcji-w-swietle-doswiadczen-miedzynarodowychMakroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2006

 

 

 

 

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Dębskiego:

„W wyniku przeprowadzonych badań Autor doszedł do podstawowego wniosku mówiącego, iż polski rynek akcji może być dla inwestorów sprawnym barometrem aktywności gospodarczej. Autor wykazał, także związki pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego a zmiennymi reprezentującymi politykę monetarną oraz powiązania pomiędzy koniunkturą na polskim rynku akcji a koniunkturą na innych segmentach polskiego i zagranicznego rynku finansowego”.

 

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Karwowskiego:

„Praca stanowi znaczny wkład Autora do dziedziny finansów, a w szczególności funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Praca zawiera oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego, a Autor wykazał się wiedzą teoretyczną w dziedzinie finansów oraz umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej”.

 

Z recenzji prof. dr hab. Wacława Wilczyńskiego:

„Rozprawa dra Eryka Łona dobrze świadczy zarówno o szerokości horyzontów naukowych habilitanta, jak i o jego warsztacie analitycznym. Życzyłbym sobie, by wszystkie rozprawy habilitacyjne cechowały się poziomem intelektualnym zaprezentowanym przez dra Eryka Łona.